สาระการพัฒนาสังคมและชุมชน
 • ชื่อประเทศ
  เมื่องหลวง
  สัญลักษณ์
  สกุลเงิน
  วัฒนธรรมประเพณี

 • เรียน 
  ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้”
   
  หมายถึง
   
  ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกัน
   
   เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
   
  โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
    
   
  สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
   
  สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
   
  สีขาว
    หมายถึง ความบริสุทธิ์
   
  สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

 • วิดีทัศน์แนะนำกลุ่มประเทศอาเซียน  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญา กรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ต่อมาประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เข้าเป็น สมาชิกประเทศที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2527 เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 8 และ 9 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเป็นสมาชิกประเทศที่ 10 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 อาเซียนปัจจุบันประกอบด้วยประชากรรวมกันประมาณ 500 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร
 • รายวิชา สค21001
  สังคมศึกษาจำนวน
  3 หน่วยกิต

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   

  มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

  มีความรู้
  ความเข้าใจตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง  การปกครอง ในทวีปเอเชีย
  และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ

   

  ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

  1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์กายภาพ และความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
  ที่ส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร ตลอดจนการเกิดทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย

  2. ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆ
  ในทวีปเอเชีย

  3. ความหมาย และความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ 
  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ระบบเศรษฐกิจ
  และกลุ่มของเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย

  4. การเมือง การปกครอง และการเปรียบเทียบรูปแบบการเมือง
  การปกครองของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย

   

  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

  1. จัดให้มีการสำรวจสภาพภูมิศาสตร์กายภาพประวัติศาสตร์
  เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครองของชุมชน จัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  สืบค้นข้อมูลทางกายภาพ จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา แผนที่
  Website ฯลฯ และสรุปผลการเรียนรู้ นำเสนอในรูปแบบต่างๆ

  2. จัดให้มีการศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ เช่น เอกสาร ตำรา CD
  แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา สถานที่สำคัญ

  3. จัดให้มีการสืบค้นรวบรวมข้อมูล
  โดยวิธีการต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การเก็บข้อมูล จากองค์กร
  ฟังการบรรยายจากผู้รู้ จัดกลุ่มอภิปราย การวิเคราะห์ เสนอแนวคิด ทางเลือก

   

  4. จัดกิจกรรมการศึกษาจากสภาพจริง
  การเล่าประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าจากผู้รู้ แหล่งการเรียนรู้
  สื่อเทคโนโลยี สื่อเอกสาร การจำลองเหตุการณ์ การอภิปราย การวิเคราะห์
  สรุปผลการเรียนรู้ และนำเสนอ ในรูปแบบที่หลากหลาย


 • ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ประกอบด้วย ความหมาย 
  ความสําคัญ แนวทางการพัฒนาตนเอง