สาระความรู้พื้นฐาน
รายวิชาทั้งหมด 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันข้อมูล
รายวิชา วิทยาศาสตร์
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน(นายไตรรงค์ หงษ์ศรี)
สังคมศึกษา(นายไตรรงค์ หงษ์ศรี)
รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
รายวิชาสุขศึกษา/พละศึกษา
ภาษาไทยข้อมูล
คณิตศาสตร์ (อภิรักษ์ สอนพลงาม)ข้อมูล
AECข้อมูล
อาเซียนศึกษาข้อมูล
อาเซียนศึกษาข้อมูล
ทักษะการเรียนรู้ ม.ต้นข้อมูล
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตข้อมูล
Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดนข้อมูล
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาษาไทย พท31001(อ.เรืองนิตย์ สิ้นภัย)ข้อมูล
การพัฒนาตนเอง (อ.ศราวุฒิ เจริญศรี)ข้อมูล
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ภาษาไทยข้อมูล
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ.อภิวันท์ข้อมูล