สาระทักษะการเรียนรู้
รายวิชาทั้งหมด 
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นข้อมูล
เศรษฐกิจพอเพียงข้อมูล
ภาษาไทยข้อมูล
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะการเรียนรู้ (ณัฐนันท์)
เอกภพ หรือ จักรวาล ข้อมูล
การเขียนโปรแกรมบนเว็บข้อมูล
ทักษะการเรียนรู้ (อ.อดิศักดิ์ ข้าวหอม)ข้อมูล
internet ไร้พรมแดน(อภิรักษ์ สอนพลงาม)ข้อมูล
Internet กับการเรียนรู้ไร้พรหมแดน (อิทธิพล ขันตีจิตร)ข้อมูล
วิชาสุขศึกษา พละศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย [อ.อธิพันธ์ ควาญช้าง]ข้อมูล
การเรียนรู้ด้วยตนเองข้อมูล
อินเตอร์เน็ตไร้พรมแดน(อภิรักษ์ สอนพลงาม)ข้อมูล
ชื่อรายวิชาอังกฤษ (มลิณีย์ ใจแก้ว)ข้อมูล
รายวิชา ทักษะการเรียนรู้(Nuttida Jaiphukdee)ข้อมูล
ทักษะการเรียนรู้ข้อมูล
ทักษะการเรียนรู้ ม.ต้นข้อมูล